Često korišteni pojmovi

ADR

Kratica za Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (franc.  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), kojom se u detalje definira kako i pod kojim posebnim uvjetima se mora skladištiti opasna roba, kao što su opasne kemikalije ili opasni otpad. Više na https://unece.org/about-adr

Backorder

Backorder je proces do kojeg dolazi kad nema dovoljno artikala na stanju za isporuku potpune narudžbe od kupca. U tom slučaju, ili se naružba otkazuje, ili se radi parcijalna narudžba s artiklima koji su u tom trenutku na stanju. Za količine koje nisu isporučene, u WMS se treba poslati nova narudžba nakon što se skladište ponovo napuni s tim artiklima.

Barkod

Barkod je način označavanja proizvoda nizom crnih i bijelih linija koje je moguće uređajima za skeniranje optički prepoznati. Koristi se u procesu identifikacije proizvoda te uz pomoć ručnih terminala značajno ubrzava manipuliranje robom unutar skladišta.

Cross-docking

Cross-docking označava process gdje se roba koja ulazi u skladište ne smješta na regale i skladišne pozicije, već direktno s cross-dock lokacije napušta skladište i dostavlja se krajnjem korisniku. Na taj način se štedi vrijeme, jer se roba ne mora smještati na regale, pa kasnije ponovno pickirati. Cross-dock bitno može ubrzati procese u skladištu ukoliko je pravilno postavljen i izveden. Više na vizualnom prikazu:

cross dock scheme
Izvor

Dopunjavanje lokacija, eng. replenishment

Popunjavanje lokacija je process do kojeg dolazi kad se jedna vrsta artikla premješta sa skladišne pozicije na poziciju koja je pogodna za komisioniranje. Najčešće se radi o premještanju čitave palete s više pozicije s regala, na poziciju poda, na kojoj se paleta raspakirava i roba se može koristiti za komisioniranje.

EAN-13 barkod

Najčešća vrsta barkoda, sastoji se od crnih i bijelih linija i 13 brojeva:

ERP

Eng. Enterprise Resource Planning, je naziv za poslovni softver koji objedinjuje više procesa i odjela u određenoj tvrtki, te podržava odvijanje različitih operativnih procesa tvrtke u poslovnim područjima nabave, skladištenja, proizvodnje, prodaje, financija, računovodstva… ERP sustav je odvojen od WMS sustava, a međusobno su povezani i između njih je omogućena razmjena podataka.

FEFO

Eng. First-Expires-First-Out – proizvodi izlaze redoslijedom isteka roka trajanja. Prvi izlaze proizvodi čiji rok trajanja je kraći od ostalih.

FIFO

Eng. First-In-First-Out – metoda kojom proizvodi izlaze iz skladišta redoslijedom ulaska. Proizvodi koji su prvi ušli u skladište, prvi i izlaze.

GS1 kod

Kodovi koji unutar zapisa sadrže informacije o šifri artikla, serijskom broju i šarži. Više na https://www.gs1hr.org/.

Inventura

Pojam koji označava godišnji popis imovine i stanja unutar skladišta, koja je zakonski propisana i mora se izvršiti barem jednom godišnje. Važnost provođenja inventure je usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine. Pročitajte naš blog s korisnim savjetima za inventuru, koji vam mogu biti od pomoći i inventuru učiniti bržom i manje stresnom za cijelu organizaciju.

Komisioniranje ili picking

Hrv. skupljanje, postupak koji označava skupljanje robe unutar skladišta, prije pakiranja i pripreme robe za slanje. Različite vrste pickinga su moguće, a neke od najčešćih su: a) “Zone picking” – skupljanje robe na temelju unaprijed predefiniranih zona unutar skladišta, npr. Ulazna zona, izlazna zona, zona za povrat, itd., te b) “Batch picking” – zbirno skupljanje robe, na način da skladišni radnik odjednom preuzme više naloga, te u jednom obilasku skladišta skuplja više istih proizvoda, za različite klijente. Taj oblik se često koristi kod skladišta velikih površina, kako bi se uštedilo vrijeme hodanja radnika od lokacije do lokacije.

LIFO

Eng. Last-In-First-Out – proizvodi koji su posljednji pristigli na skladište izlaze prvi.

Lokacija

Položaj, odnosno točno mjesto na kojemu se nalazi neka roba unutar skladišta, npr. A01-05-03.

Lot ili šarža

Određena količina sirovine koja je istog sastava, obrađena istim strojem pod jednakim uvjetima i u jednom procesu proizvodnje, npr. automobilske gume proizvedene na isti dan na istom stroju, bit će dio iste šarže (eng. batch-a).

Master data artikla

Podaci o artiklu koji definiraju pojedini artikl do detalja. Takvi podaci moraju biti unešeni za svaki artikl kojim se manipulira unutar skladišta. Najčešće se sastoji od obveznih podataka (npr. šifra artikla, barkod) i opcionalnih podataka (npr. težina, visina, volumen). Za funkcioniranje WMS-a bitno je da svaki artikl ima minimalno upisan obvezan set podataka.

Mobilni terminali

Mobilni uređaji koje koriste radnici u skladištu prilikom rada i manipulacije robom koji u potpunosti zamjenjuju papir i olovku. U sebi sadrže barkod čitač koji omogućava brže očitanje i brže manipuliranje s robom.

Otpremanje ili izlaz robe

Proces koji označava fizički izlazak robe iz skladišta, s popratnim dokumentima. Najčešći dokumenti kojim se označava izlazak robe iz skladišta su Nalog za izlaz ili Otpremnica.

Otpremnica

Otpremnica je završni dokument u WMS-u koji pošiljatelju i primatelju robe daje informaciju o robi koja je spakirana i poslana na transport. Najčešće informacije koje otpremnica sadrži:

  • podatke o pošiljatelju i primatelju,
  • broj otpremnice,
  • datum otpreme,
  • podatke o robi (opis, količina, težina, šifra…).

Često se koristi i za usporedbu poslane robe i onog što je u stvarnosti došlo do primatelja.

Pick&pack

Pick & pack se odnosi na komisioniranje robe koja je istovremeno uz komisioniranje i spremljena i zapakirana u transportnu jedinicu za dostavu, što znači da se taj artikl odmah sprema i za slanje, te se ne mora kasnije dodatno pakirati.

Premještanje robe

Označava čin fizičkog premještanja robe s jedne lokacije u skladištu na drugu lokaciju u istom skladištu, npr. premještaj s lokacije 01-02-04 na lokaciju 04-02-02, kojim se roba fizički prenosi sa stare na novu lokaciju.

Quality inspection

Proces dodatnog pregleda proizvoda koji se najčešće događa prilikom ulaza robe u skladište. Naime, kako bismo bili sigurni da je roba ispravna za skladištenje i daljnju manipulaciju, roba se mora provjeriti da je u ispravnom stanju. U suprotnom, potrebno je kontaktirati dobavljača radi rješavanja navedenog problema.

Rok trajanja

Rok trajanja u WMS-u odnosi se na upravljanje artiklima unutar skladišta koji imaju određeni rok trajanja i na rok nakon kojeg takvi artikli više ne smiju biti prodavani ili dostavljani. Takav način upravljanja je vrlo bitan u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Glavno pravilo WMS-a kod artikala s rokom trajanja je da se prvo isporučuje roba sa što kraćim rokom trajanja, kako bi se u potpunosti eliminirali troškovi uslijed isteka roka. Naravno, kako bi sve ovo funkcioniralo, uz svaki artikl mora biti upisan rok trajanja, vidi više pod Master data.

Sastavljanje, eng. kitting

Proces sastavljanja proizvoda odnosi se na “sklapanje” individualnih artikala koji su sastavni dijelovi u jedan finalan proizvod. Invidualni artikli se nalaze u skladištu, ali se ne prodaju samostalno, već sumirano kao jedan finalan proizvod.

Serijski broj

Serijski broj je oznaka na artiklu koja ga u skupini istih artikala jednoznačno određuje. Sastoji se od skupa alfanumeričkih znakova, a koristi se kod artikala koji su po svojoj prirodi takvi da je bitno da se svaki komad može jednoznačno označiti. Neki od takvih proizvoda su prehrambeni artikli kod kojih ne označavamo svaki pojedini komad jer za to nema praktične svrhe ili nije ekonomski isplativo ili je tehnički teško provedivo.

Sljedivost

Sljedivost označava zakonsku obvezu praćenja kvalitete i sigurnosti hrane, putem informacija koje su regulirane HAACP sustavom i Zakonom o hrani. Za osiguravanje kvalitete hrane zaduženi su svi sudionici u lancu opskrbe hranom, a razlikuje se interna i eksterna sljedivost. U kontekstu skladišnog poslovanja, bitno je objasniti internu sljedivost. Za internu sljedivost su zaduženi proizvođač i dobavljač koji moraju uspostaviti učinkovit sustav sljedivosti u svom poslovanju, najčešće označivanjem proizvoda putem šarže ili LOT broja artikla, kako bi se mogla pratiti kvaliteta istog proizvoda, od ulaznog repromaterijala do gotovog proizvoda te do krajnjeg potrošača, tako da se u svakom trenutku može provjeriti tijek nastanka proizvoda.

Transportna jedinica

Nosivo postolje s nadgradnjom ili bez nje, a služi za sažimanje proizvoda, stvaranje tovarne jedinice za otpremu, skladištenje i slaganje u vozila ili manipuliranje uz pomoć drugih mehaničkih sredstava. Jedan od primjera transportne jedinice je paleta. Roba zajedno s paletom čini cjelovitu jedinicu tereta, tj. sva roba na jednoj paleti, čini 1 transportnu jedinicu.

Visoko-regalno skladište

Skladište s regalima koji su minimalne visine od 12 m, a mogu dosezati maksimalnih 50 m visine. Zahvaljujući konstrukciji i strukturi, više paleta može biti skladišteno na manjem prostoru što dugoročno dovodi do ušteda i učinkovitosti. Na višim pozicijama se nalaze pune palete s robom koja se po potrebi spušta na nižu razinu radi komisioniranja i distribucije izvan skladišta.

WMS

Warehouse Management System (Sustav upravljanja skladištem) je softversko rješenje koje omogućava potpunu kontrolu nad svim skladišnim operacijama i procesima te točan uvid u stanje zaliha, od trenutka kada roba uđe u skladište pa do njenog izlaza.

Zaprimanje ili ulaz robe

Proces koji označava fizički ulazak robe u skladište, s popratnim dokumentima. Najčešći dokument na temelju kojeg roba ulazi u skladište je Nalog za ulaz, koji sadrži sve informacije o robi koja ulazi u skladište, a unosi se putem WMS sučelja ili se importira iz ERP sustava.